ตัวอย่าง Personal Statement for MSc International Management

การศึกษาต่อในสาขา MSc International Management เป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กรหรือบริษัทที่มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับตลาดนานาชาติ โดยที่จะเน้นการเรียนรู้เรื่องยุทธศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการนำทักษะความชำนาญทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการธุรกิจระดับโลก ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งงานที่ต้องการความชำนาญทางธุรกิจในระดับสูงขึ้น และยังเป็นการเตรียมตัวสำหรับการทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย

ตัวอย่าง Personal Statement สำหรับเข้าเรียน MSc International Management

Dear Graduate Admissions Committee,

I am writing to express my strong interest in pursuing a Master of Science in International Management at your esteemed institution. My educational background, professional experiences, and personal aspirations have led me to seek a graduate degree in this field.

I obtained a Bachelor’s degree in Business Administration with a concentration in International Business from [Name of University] in [Year]. Throughout my undergraduate studies, I took several courses related to international business, such as International Trade and Finance, Global Marketing, and Cross-Cultural Management. These courses have helped me gain a solid foundation in the theories and concepts underlying international business, as well as practical skills in critical thinking, problem-solving, and communication.

After completing my undergraduate studies, I worked as a Marketing Assistant for a multinational company for two years. In this role, I gained first-hand experience in developing marketing strategies for different international markets, conducting market research, and coordinating cross-functional teams across different time zones. This experience has further fueled my interest in international business and management and has motivated me to pursue a graduate degree in this field.

Moreover, I have always been passionate about exploring different cultures and languages. I grew up in a bilingual household and have had the opportunity to travel to several countries, which has exposed me to different ways of thinking, communicating, and doing business. I believe that having a deep understanding of cultural differences is essential for effective international management and that a graduate degree in this field will allow me to further develop my cross-cultural competence.

I am particularly interested in your MSc in International Management program because of its strong focus on international business strategy, intercultural communication, and global leadership. I am also impressed by the program’s diverse faculty and student body, which would allow me to learn from different perspectives and build a global network.

In the long term, I aspire to work as an international business consultant, helping companies to navigate the complexities of global business and to achieve sustainable growth in different international markets. I believe that your program will equip me with the knowledge, skills, and network necessary to achieve this goal.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to contribute to the academic community at your institution and to advance my career in international management.

Sincerely,

[Your Name]

** หมายเหตุ นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราจัดทำขึ้นเท่านั้น เวลาเขียนจริง เราจะยึดตามข้อมูลของแต่ละบุคคล โดยจะเรียบเรียงขึ้นใหม่ไม่ซ้ำใคร